Стручни органи

Стручни органи Школе су:

  • Наставничко веће,
  • Одељењско веће,
  • Стручно веће за области предмета,
  • Стручни актив за развојно планирање,
  • Стручни актив за развој школског програма,
  • Педагошки колегијум
  • други стручни активи.

Надлежност стручних органа

Стручни органи старају се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада; прате остваривање програма образовања и васпитања; старају се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања; вреднују резултате рада наставника и стручних сарадника; прате и утврђују резултате рада ученика; предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.

Стручни органи су независни у раду и заједно са Школским одбором и директором Школе, користећи помоћ и сарадњу ученика и њихових родитеља, доприносе остваривању циљева и задатака Школе.

Ови органи, као колегијално-стручни, имају задатак да буду носиоци активности у остваривању циљева и задатака образовања и васпитања.

Multimedia WorkshopMoj web sajt