Упис у средњу школу

Услови за упис ученика у средњу школу за школску 2017/2018. годину

1.1 Општи услови

За редовног ученика може да конкурише кандидат који је завршио основну школу и који је рођен после 31. августа 2002. године. За ванредног ученика може да конкурише кандидат који је завршио основну школу, а старији је од 17 година. Поступак спровођења уписа ванредних ученика дат је у прилогу (прилог 6 и образац 13). Испуњеност општих услова кандидат доказује оригиналним сведочанством о завршеној основној школи и изводом из матичне књиге рођених.

1.2 Посебни услови

Посебни услови за упис у одређене образовне профиле су:

а) Здравствени услови који проистичу из захтева рада

Испуњеност ових услова ученик доказује УВЕРЕЊЕМ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ (ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ - образац издаје Српско лекарско друштво), које издаје надлежни специјалиста педијатар (школски лекар), или специјалиста медицине рада по обављеном прегледу од стране лекара одговарајућих специјалности.

Кандидати који желе да упишу Железничку техничку школу у Београду, односно образовне профиле везане за железнички саобраћај, обављају здравствени преглед у заводима за здравствену заштиту радника ЖТП-а у Београду, Новом Саду и Нишу.

За подручје школске управе именује се најмање по једна здравствена комисија. Здравствену комисију, по правилу, чине: педијатар, специјалиста медицине рада, интерниста, неуропсихијатар и психолог. Послове секретара обавља секретар окружне уписне комисије.

Одговарајућу лекарску документацију кандидата којима је, због здравствених проблема, ограничен избор средњих школа, односно образовних профила, педијатар (школски лекар) упућује, најкасније до 31. маја 2018. године, здравственој комисији надлежној за школе са подручја школске управе. Здравствена комисија даје мишљење које доставља окружној уписној комисији, заједно са комплетном документацијом кандидата. Окружна уписна комисија, на основу мишљења здравствене комисије, издаје упут за упис кандидата у одговарајућу средњу школу, односно образовни профил.

Уколико је одговарајућа средња школа, односно образовни профил, на подручју друге школске управе, за упис таквог кандидата надлежна је здравствена и окружна комисија друге школске управе.

Изузетно, кандидати код којих се здравствени проблеми појаве после 31. маја, треба да се обрате педијатру (школском лекару) и окружној уписној комисији, одмах по наступању здравственог проблема.

б) Посебне способности

Посебне способности за упис у школу за ученике са посебним способностима (филолошка гимназија, математичка гимназија и гимназија за спортисте) и уметничку школу, односно образовни профил у области уметности, школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји), проверавају се на пријемном испиту по програму и распореду који се истиче на огласној табли одговарајуће средње школе, односно друге установе коју одреди Министарство просвете.

1.3 Начин и мерила за упис ученика

Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова остварених на основу:

1. општег успеха у VI, VII и VIII разреду основне школе (односно, три последња разреда основне школе);

2. броја бодова по основу резултата на такмичењима ученика VIII разреда основних школа и

3. успеха на квалификационом, односно пријемном испиту, за упис у гимназију или стручну школу у четворогодишњем трајању.

1.3.1 Вредновање општег успеха

Општи успех од VI до VIII разреда основне школе, односно последња три разреда, исказује се бројем бодова тако што се општи успех остварен на крају VI, VII и VIII разреда основне школе (последња три разреда), заокружен на две децимале, сабере и затим помножи са бројем четири (4).

На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 60 бодова.

Кандидат који је завршио VI разред основне школе у иностранству остварује 20 бодова на основу општег успеха у VI разреду основне школе.

1.3.2 Вредновање успеха на такмичењима

Резултати постигнути на такмичењима вреднују се тако што се кандидату који је у VIII разреду основне школе освојио једно од прва три појединачна места на такмичењима из обавезних предмета и информатике, додељују следећи бодови:

1. међународно такмичење: прво место - 20 бодова; друго место - 18 бодова; треће место - 14 бодова;

2. републичко такмичење које организују Министарство просвете и стручно друштво: - прво место – 8 бодова; друго место – 6 бодова; треће место – 4 бода.

Када је кандидат из једног предмета освојио више појединачних места на такмичењима, узима се у обзир најбољи остварени резултат, односно додељују му се бодови само за једно место за које се додељује највећи број бодова.

Када је кандидат из два или више предмета освојио по једно или више појединачних места на такмичењима, бодови из свих предмета се сабирају, при чему се узимају у обзир најбољи остварени резултати из сваког предмета.

Резултате такмичења достављају стручна друштва наведена у Правилнику, и то:

из српског језика - Друштво за српски језик и књижевност Србије;

из српског језика као нематерњег - Друштво за српски језик и књижевност Србије и Вукова задужбина;

из матерњег језика:

а) мађарски језик - Катедра за хунгарологију;

б) словачки језик - Друштво војвођанских словакиста;

в) русински језик - Друштво за русински језик;

г) румунски језик - Катедра за румунски језик и књижевност;

из страних језика (енглески, немачки, руски и француски) - Друштво за стране језике и књижевности;

из историје - Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић”;

из математике - Друштво математичара Србије;

из физике - Друштво физичара Србије;

из хемије - Српско хемијско друштво;

из биологије - Српско биолошко друштво;

из географије - Српско географско друштво;

из техничког образовања - Удружење педагога техничке струке Србије;

из информатике - Друштво математичара Србије и Центар за науку, технологију и информатику;

из физичке културе - Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије.

1.3.3 Вредновање квалификационог испита

Квалификациони испит полажу кандидати који конкуришу за упис у гимназију или стручну школу у четворогодишњем трајању. На квалификационом испиту писменом израдом задатака проверава се знање из предмета српски језик, односно матерњи језик и математика, по програмима основне школе. Ученици који су завршили основну школу на језику националне мањине уместо српског језика полажу матерњи језик.

Квалификациони испит полаже се у јунском року у основној школи у којој је кандидат завршио VIII разред, односно у матичној основној школи. Уколико се у основној школи за полагање квалификационог испита пријави мање од 15 кандидата, квалификациони испит полаже се у основној школи коју одреди Министарство просвете.

Ако је кандидат завршио основну школу на територији Републике Српске, квалификациони испит полаже у основној школи у Републици Србији у којој се пријавио за полагање испита.

Други кандидати рођени после 31. августа 2002. године, који су основну школу завршили пре јуна 2015. године, могу да се пријаве за полагање квалификационог испита у било коју основну школу на територији Републике Србије.

На квалификационом испиту, кандидат може да оствари највише 10 бодова по предмету, односно укупно 30 бодова.

Кандидат је положио квалификациони испит ако је остварио најмање по један бод из сваког предмета.

Уколико кандидат сматра да постоје грешке у бодовању његовог рада, родитељ или старатељ кандидата има право да уложи приговор, у смислу одељка 3.3 овог упутства.

1.3.4 Опредељивање и распоређивања кандидата

Кандидат има право да у матичној основној школи писмено изрази највише 20 опредељења за даље школовање. Опредељење ученика садржи: шифру ученика, личне податке ученика, шифру образовног профила, назив школе и назив образовног профила према листи објављеној у конкурсу.

Прво се распоређују кандидати који су остварили најмање по 5 бодова из сваког предмета на квалификационом испиту, а затим, на преостала слободна места за упис, кандидати који су остварили најмање по 1 бод из сваког предмета, до броја предвиђеног за упис.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању оствари исти број бодова, предност у рангирању имају следећи кандидати:

носиоци дипломе ''Вук Караџић'';

кандидати који су остварили већи број бодова на такмичењима из српског, односно матерњег језика и математике, у смислу одељка 1.3.2 овог упутства;

кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета, у смислу 1.3.2 овог упутства;

кандидати који имају већи укупан број бодова на квалификационом испиту.

1.3.5 Упис кандидата у стручну школу у трогодишњем и двогодишњем трајању

Кандидати за упис у стручну школу у трогодишњем и двогодишњем трајању пријављују се у матичној основној школи и имају право да писмено изразе највише 20 опредељења за даље школовање у исто време и на исти начин као и кандидати за упис у школе у четворогодишњем трајању.

Кандидати се рангирају према успеху постигнутом у основној школи, и то:

1. општем успеху од VI до VIII разреда основне школе, односно три последња разреда и

2. резултатима постигнутим на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

Општи успех и резултати постигнути на такмичењима вреднују се на начин као и за упис у школе у четворогодишњем трајању.

1.3.6 Упис кандидата који су основну школу завршили у иностранству

Кандидат који је завршио основну школу или један од последња два разреда ове школе у иностранству, не полаже квалификациони испит и уписује се, на основу нострификованог сведочанства, преко броја предвиђеног за упис. Ови кандидати се пријављују окружној уписној комисији.

Кандидати из Републике Српске полажу квалификациони, односно пријемни испит под истим условима као и кандидати из Републике Србије.

1.3.7 Календар уписа

а) Први уписни круг

попуњавање Обрасца за унос жеља ученика за упис у средњу школу – 29. и 30. јуна од 8.00 до 15.00 часова;

проверавање листе жеља – 04. јула;

објављивање коначног рапореда кандидата по средњим школама и образовним профилима, односно смеровима гимназије – 08. јула од 8.00 часова;

подношење докумената за упис у средње школе – 08. и 09. јула од 8.00 до 15.00 часова.

б) Други уписни круг

објављивање слободних места за други круг уписа у основним школама – 09. јула од 15.00 часова;

попуњавање Обрасца за унос жеља ученика за упис у средњу школу за други уписни круг у матичној основној школи – 10. јула од 9.00 до 15.00 часова;

објављивање рапореда кандидата у другом уписном кругу у основним школама – 12. јула од 09.00 часова;

подношење докумената за упис у средње школе – 13. јула од 8.00 до 15.00 часова.

После другог уписног круга, кандидати који нису распоређени обраћају се средњим школама у којима су преостала слободна места.

1.4 Упис кандидата који полажу пријемни испит

Пријемни испит полажу кандидати за упис у школу за ученике са посебним способностима (филолошка гимназија, математичка гимназија и гимназија за спортисте), уметничку школу (музичка, балетска и уметничка школа ликовне области), односно образовни профил у области уметности, школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји).

Кандидати се у наведене школе уписују према редоследу који се утврђује на основу:

1. успеха на пријемном испиту и

2. успеха у претходном школовању.

Кандидати полажу пријемни испит у одговарајућој средњој школи, односно другој установи коју одреди Министарство просвете, осим кандидата који желе да упишу школу у којој се део наставе остварује на страном језику и гимназију за спортисте. Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику и гимназију за спортисте састоји се из два дела, од којих се један полаже у одговарајућој средњој школи, а други у основној школи (квалификациони испит).

Услови које треба да испуни кандидат да би се рангирао за упис у неку од ових средњих школа, као и начин бодовања утврђени су Правилником, за сваку школу, односно образовни профил појединачно.

Програм и распоред полагања пријемног испита објављују се на огласној табли одговарајуће средње школе, односно друге установе коју одреди Министарство просвете.

3. Полагање квалификационог испита

Кандидати се пријављују за полагање квалификационог испита матичним основним школама у јуну.Кандидати старији од 17 година, који конкуришу за упис у средњу школу као ванредни ученици, пријављују се у истом року одговарајућој школској управи.

Квалификациони испит се спроводи у исто време на читавој територији Републике Србије у трајању од два дана

Првог дана полаже се српски, односно матeрњи језик, а другог дана математика. Испити почињу у 10.00 часова и трају до 12.00 часова.

Квалификациони испит се полаже писменим решавањем испитних задатака. Сви кандидати решавају задатке истог садржаја и под истим условима (место, време, упутство за рад, начин бодовања и контрола).

Комисија основне школе обезбеђује следеће услове:

1. у зависности од могућности школе, просторије треба да буду довољно велике за групе од 18, 36, 54, 72 или више ученика, под условом да се сваком ученику обезбеди посебна клупа. Испит прате два наставника у просторији за 18 и 36 ученика, четири наставника у просторији за 54 и 72 ученика итд;

2. потрошни материјал за спровођење испита – коверте формата 25x35 и 17x12 и идентификационе картице, по две за сваког ученика који полаже квалификациони испит;

3. правовремено информисање ученика (распоред полагања испита, објављивање ранг листе).

Тестови се дистрибуирају школским управама, односно основним школама пред сам испит. Кључеви за бодовање испитних задатака достављају се одмах после завршетка испита окружним уписним комисијама.

Уписна комисија основне школе обавезна је да пре почетка полагања испита на огласној табли објави распоред који садржи: имена и презимена ученика, ознаку просторије у којој се полаже испит и прибор који ученици треба да имају (образац 2).

После завршетка испита, основне школе ће истаћи и решења испитних задатака, које ће им доставити окружне уписне комисије.

Министарство просвете организује припрему свих учесника у организацији испита.

3.1 Поступак на испиту

Дежурни наставник спроводи испите у складу са посебним упутством Дежурни наставници добијају од председника Уписне комисије основне школе тестове са испитним задацима и други потребан материјал на дан испита Извлачење броја теста је јавно и преносе га електронски медији. Министар просвете, или друго лице које он овласти, непосредно пре почетка полагања испита бира број теста, а после њега спикер понавља изабрани број.

Упаковани тестови отварају се у просторији у којој се обавља испит, непосредно пре полагања испита, у присуству ученика.

Прикупљени материјал, списак кандидата и записник о току полагања испита дежурни наставници предају председнику уписне комисије основне школе после завршеног испита.

3.2 Обрада и бодовање тестова

После прикупљања тестова и другог материјала записнички се евидентира њихов број и предаје поткомисији за шифровање Поткомисија за шифровање спроводи поступак у складу са посебним упутством После завршеног поступка шифровања, председник уписне комисије основне школе записнички предаје тестове поткомисији за бодовање Поткомисија за бодовање спроводи поступак у складу са посебним упутством За бодовање испитних задатака формирају се поткомисије за бодовање. У школама које имају до 80 кандидата раде две поткомисије за бодовање испитних задатака (једна за математику и једна за српски, односно матерњи језик). У школама које имају од 80 до 160 кандидата раде четири поткомисије (две за математику и две за српски, односно матерњи језик). У школама које имају више од 160 кандидата ради шест поткомисија (три за математику и три за српски, односно матерњи језик).

За основне школе које имају мање од 80 кандидата који полажу испит, окружна уписна комисија може, уз сагласност Републичке уписне комисије, објединити бодовање испитних задатака до укупно 160 кандидата.

Аутори тестова за математику и српски, односно матерњи језик биће на дан полагања испита у седишту Републичке уписне комисије где ће школама бити на располагању за сва потребна тумачења кључа испитних задатака.

3.3 Објављивање резултата испита

После завршеног бодовања испитних задатака из математике и српског, односно матерњег језика, уписна комисија основне школе у пуном саставу обавља дешифровање, односно повезује шифре с именом и презименом кандидата, које се налази у малој коверти, а која се тек овом приликом отвара.

Уписна комисија основне школе спроводи поступак дешифровања у складу са посебним упутством На основу Записника о укупном броју бодова на квалификационом испиту сачињава се Привремена ранг листа по укупном броју бодова на квалификационом испиту

Привремена ранг листа објављује се на огласној табли школе, Одмах после објављивања привремене ранг листе, родитељи, односно старатељи ученика, могу поднети писмени приговор уписној комисији основне школе, а следећег дана окружној уписној комисији Комисије дају писани одговор родитељу или старатељу приговора на резултате квалификационог испита.Коначни резултати квалификационог испита објављују се у основној школи .

3.4 Учешће родитеља - посматрача

Савет родитеља може да донeсе одлуку да представници савета родитеља, учествују као посматрачи у спровођењу квалификационог испита за упис ученика у средње школе. Одлука се доставља директору и окружној уписној комисији.

Уколико је донета одлука да представници савета родитеља, учествују као посматрачи у спровођењу квалификационог испита за упис ученика у средње школе, потребно је да:

1. Савет родитеља именује по једног родитеља који ће као посматрач дежурати у учионици у којој се полаже квалификациони испит за упис ученика у средње школе. Записник о својим запажањима родитељ-посматрач предаје уписној комисији основне школе.

2. Савет родитеља именује три члана који ће као посматрачи пратити све фазе прегледања тестова и објављивања резултата све до уписа ученика у средње школе, а чија ће имена и сви подаци бити достављени председнику уписне комисије основне школе.

3. Школа је дужна да обезбеди идентификациону картицу за родитеље из претходних тачака овог става, а они су обавезни да је носе за време трајања активности.

Савет родитеља доставља председнику уписне комисије основне школе, за родитеље који учествују као посматрачи у спровођењу квалификационог испита за упис ученика у средње школе, податке који садрже: име и презиме, адресу становања, број контакт телефона, матични број и писану изјаву да њихово дете не полаже квалификациони испит ове школске године.

www.mpn.gov.rs

Multimedia WorkshopMoj web sajt